Κυριακή, 10 Απριλίου 2016

Exodus

Τα κλειδιά του Μεσολογγίου είναι στις μπούκες των κανονιών μας κρεμασμένα... 

"The Sortie of Mesolonghi".
Theodoros Vryzakis, 1853

"We ended up in a situation that we have to eat the most unclean animals. We are terribly suffering from hunger and thirst. We have been attacked from various diseases. 1740 of our brothers have already died. The enemy has sent more than 100.000 bombs against us, destroying our parapets and houses. We are feeling the cold so intense as we are completely out of wood. Despite our hardships the courage and the high moral of our guard is remarkable. In a few days from now all these brave men they will be only shadows of angels, martyrs, in front the throne of God, of the indifference of the Christian world as this is its case too. In the name of all our gallant men i announce, under the sight of God, that we swear to defend inch by inch the ground of Mesolonghi. Rather to be buried under the city ruins than to respond to any offer for surrender. We are living our final moments. History will give us right and the people after us will mourn for our disaster. The thought that the blood of a Swissman, offspring of William Tell, will be mixed with the blood of the heroes of Greece makes me really proud."

Letter of Johann Jakob Meyer, April 1826

"Greece expiring at the ruins of Mesolonghi".
Eugene Delaqroix, 1827
"Καταντήσαμεν εις τοιαύτην ανάγκην ώστε να τρεφόμεθα από τα πλέον ακάθαρτα ζώα. Υποφέρομεν φρικτά από πείναν και δίψαν. Προσεβλήθημεν από διαφόρους ασθενείας. 1.740 από τους αδελφούς μας έχουν ήδη αποθάνει. Περισσότεραι από 100.000 βόμβαι ριφθείσαι από τον εχθρόν, κατέστρεαψν τους προμαχώνας και τα οικήματά μας. Το ψύχος μας βασανίζει λόγω της παντελούς ελλείψεως ξύλων. Με όλας τας στερήσεις ταύτας είναι αξιοθαύμαστον θέαμα να βλέπη κανείς το θάρρος  και το υψηλόν φρόνημα της φρουράς μας. Εις ολίγας ημέρας όλοι αυτοί οι γενναίοι θα είναι σκιαί μόνον αγγέλων, μάρτυρες ενώπιον του θρόνου του Θεού, της αδιαφορίας του χριστιανικού κόσμου δι' υπόθεσι, ήτις ήτο ιδική του. Εξ ονόματος όλων των ανδρείων μας σας αναγγέλλω την ενώπιον του Θεού μεθ' όρκου ληφθείσαν απόφασίν μας να υπερασπίσωμεν σπιθαμήν προς σπιθαμήν το έδαφος του Μεσολογγίου και να συνταφιασθώμεν υπό τα ερείπια της πόλεως, παρά να ακούσωμεν πρότασίν τινα περί παραδόσεως. Ζώμεν τας τελευταίας μας στιγμάς. Η ιστορία θέλει μας διακιώσει και οι μεταγενέστεροι θα θρηνήσουν την συμφοράν μας. Εμέ καθιστά υπερήφανον η σκέψις ότι το αίμα ενός Ελβετού, ενός απογόνου του Γουλιέλμου Τέλλου, μέλλει να συμμιχθή με το αίμα των ηρώων της Ελλάδος."

Επιστολή του Johann Jakob Meyer, Απρίλιος 1826

"Daughter of Greece",
Garden of Heroes, Mesolonghi, Jan 2008

Memorial to the Heroes of Mesolonghi.
January 2008

The night of 10th to 11th April 1826, dawned Palm Sunday, the remaining inhabitants and defenders of Mesolonghi, having no other choice left after 12 months under siege, they will try to break through the enemy lines of the Ottoman - Egyptian army, seeking their own path to Freedom...
The Exodus of Mesolonghi, one of the brightest moments of the Greek War of Independence, will stay in history as a fine example of heroism, valor and self - sacrifice.

Mesolonghi Lagoon, January 2008

Και βλέπω πέρα τα παιδιά και τες αντρογυναίκες
Γύρου στη φλόγα π’ άναψαν, και θλιβερά τη θρέψαν
Μ’ αγαπημένα πράματα και με σεμνά κρεβάτια,
Ακίνητες, αστέναχτες, δίχως να ρίξουν δάκρυ·
Και αγγίζ’ η σπίθα τα μαλλιά και τα λιωμένα ρούχα·
Γλήγορα, στάχτη, να φανής, οι φούχτες να γιομίσουν.

Είν’ έτοιμα στην άσπονδη πλημύρα των αρμάτων
Δρόμο να σχίσουν τα σπαθιά, κι’ ελεύθεροι να μείνουν
Εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: