Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

Det som engang var...


Fattigmannen, 1894 - 96

Pesta farer landet rundt, | The Plague Hag is sweeping the land
i by og bygd, hus og hytte. | town and villages, house and cottages.
Hun raker i hundrevis, | She brooms hundreds,
soper i tusenvis. | sweeps thousands.
Skaadden vælter i vældige flak, | The fog is coming
over fjord og fjeld. | over the fjords and mountains.
Lægger sig dødningeklam | Clammy like a ghost
over alt. | everywhere.

Hun farer landet rundt, 1894-96
Illustrasjon til Svartedauen, 1894-96

Pesta med sin sopelime skaaner ingen. | The Plague Hag with her broom spares no one.
Soper den som træt af livet, | Sweeps the one who is tired of life,
knækt af kummer og af smærte, ber om døden. | broken of pain, begs for death.
Soper den som ber om livet, | Sweeps the one asking for life,
den som først i rædselen i sit sidste øieblik, | the one who in the horror of his last moment,
hykler for et gudebilled. | hypocrites for a idol.
Soper alle uden skaansel, ind i døden. | Sweeps them all, into death.

Illustrasjon til Svartedauen, 1894-96

Høstkveld, 1894-96

Pesta drager. | The Plague Hag is leaving
Stille, stille | Quiet, quiet
vil jeg fare. | I will go.

Sungen er sidste tone | Sung is the last tone
af en gravsang. | of a grave song.


In remembrance of Norwegian artist Theodor Kittelsen, who died on this day 100 years ago... 

Δεν υπάρχουν σχόλια: